the darkling thrush that thomas hardy saw

The Darkling Thrush

by Thomas Hardy