the darkling thrush that thomas hardy saw

The Darkling Thrush

by Thomas Hardy

Crossing the Bar by Tennyson

Crossing the Bar

by Lord Alfred Tennyson